Техника

Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата Политика за защита на личните данни на Техно Комерс ООД се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните).
Техно Комерс ООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.
Информация за Администратора на лични данни:
Наименование: Техно Комерс ООД
ЕИК/БУЛСТАТ: BG113513071
Седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“№23
Данни за контакт:
е-mail: gdpr@techno-bg.com
телефон: 076 / 63 19 95
Въведение
Защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни е основно право. Принципите и правилата относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни следва да са съобразени с техните основни права и свободи и по-конкретно с правото на защита на личните им данни.
Регламент (ЕС) 2016/679 има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица и да уеднакви регулациите за тяхната обработка във всички държави членки на ЕС.
Защитата на лични данни е от особено важно значение, както за Администратора на лични данни, така и за субектите, чиито лични данни се обработват.
Техно Комерс ООД обработва личната информация в съответствие с Общия регламент за защита на данните/ Регламент (ЕС) 2016/679. В качеството си на Администратор на лични данни ние обработваме лични данни дотолкова, доколкото са необходими за целите, за които ги събираме. Ние сме взели необходимите технически и организационни мерки за защита на поверените ни лични данни.

Принципите, които спазваме при обработването на лични данни са:

„Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност" - ние обработваме данните Ви законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин
Когато обработката на данни не е основана на закон или договорни отношения е необходимо субектът на данните предварително да е дал съгласието си за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.
Обработването е законосъобразно, когато е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
„Свеждане на данните до минимум" – събираме само подходящи, свързани със и
 ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват
„Ограничение на целите" - ние събираме данните Ви само за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не ги обработваме по-нататък по начин, несъвместим с тези цели
„Точност" - поддържаме данните точни и в актуален вид
„Ограничение на съхранението" – съхраняваме ги във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват
„Цялостност и поверителност" – ние обработваме Вашите лични данни по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешен или незаконосъобразен достъп. Взели сме подходящи технически и организационни мерки срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане
„Отчетност" – Ние носим отговорност и сме в състояние да докажем спазването на принципите при обработването на лични данни.
Съгласието е необходимо:

Когато обработването на лични данни не е задължение по закон или не е част от договорно отношение се изисква изричното съгласие на субекта на данните.
Ако съгласието на субекта на данните е дадено в рамките на писмена декларация, която се отнася и до други въпроси, искането за съгласие се представя по начин, който ясно го отличава от другите въпроси, в разбираема и лесно достъпна форма, като се използва ясен и прост език.
В случаите, когато искаме съгласие за специални категории лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.
Оттегляне на съгласие

Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласие е също толкова лесно, колкото и даването му.
Достатъчно е да се свържете с нас на посочените данни за контакт.
След получаване на искането, ние ще преустановим обработката на данните за целта или целите, за които първоначално сме взели съгласието, освен ако нямаме друго законово основание да продължим обработката, за което ще Ви уведомим своевременно.
Цели на обработването
Ние събираме и обработваме лични данни за следните цели:
- обработка на данни на клиенти и доставчици - физически лица;
- за изпълнение на договор или в контекста на предварителни договорни отношения
- маркетингови цели - само при изрично изразено съгласие;
- информационна сигурност;
- изпълнение на договори, по които сме страна;
- изпълнение на задачи, свързани с нашите бизнес дейности;
- създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при осъществяване на сделки чрез електронен магазин;
- изпълнение на договори с куриерски фирми за доставка на стоки;
- изпращане на информационни съобщения;
- предоставяне на данни на банки за осъществяване на сделки със стоки на изплащане;
- за гаранционно обслужване на закупени стоки;
- за предоставяне на карти за отстъпки:
- установяване на самоличността на клиента през всички търговски канали;
• За изпълнение на нормативни задължения както следва:
• изпълнение на задължения във връзка с продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
• предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
• задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
• предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материално правни нормативни актове.
Категории физически лица

Обработваме лични данни за следните категории физически лица:
• доставчици на стоки или услуги - физически лица ;
• клиенти - физически лица.
Видове лични данни, които обработваме
Ние обработваме лични данни, които са свързани с икономическата идентичност на субектите на данни - . Те са необходими за:
• сключване на договори за покупка на стоки на изплащане;
• обработка на данни на клиенти и доставчици, физически лица.

В случай, че сте избрали да се регистрирате на нашия Уебсайт и да използвате предоставяните чрез него услуги, се изисква да предоставите следните лични данни: име, адрес, ЕГН, телефонен номер, e-mail.
Специални категории лични данни („чувствителни данни")

Ние не обработваме данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.
Обработваме специални категории лични данни в следните ситуации:
- Възможно е да обработваме чувствителни данни, когато това е необходимо за защитата на правен спор или за защитата на интересите на физическо лице или тези на някой друг, който не е способен да даде валидно съгласие.
Източници, от които събираме лични данни

Данните получаваме от субекта на лични данни или от публично достъпен източник.
Когато данните не са получени от субекта на данни, ние го информираме за източника.

Бисквитки
В допълнение към информацията, която Вие сами предоставяте в различните форми, Ви уведомяваме, че сайтът topmarket.bg използва „бисквитки“.
Бисквитките са малки порции информация, които се съхраняват на компютъра на потребителя или неговото мобилно устройство. Те позволяват да се "помнят" потребителските действия или предпочитания при браузване в интернет. Повечето браузъри поддържат бисквитки, но потребителите могат да настроят своите браузъри, така че те да не бъдат запомняни или да бъдат изтрити в определен момент.
Ние използваме бисквитките за да:
• Идентифицираме потребителя
• Да запомним потребителските предпочитания
• Да помогнем на потребителя, да не попълва една и съща информация всеки път, когато посещава нашия сайт
• Бисквитките могат също да бъдат използвани за онлайн поведенческа целева реклама, за показване на реклами, свързани с нещо, което потребителят вече е търсил .
Събраната информация се обработва от ТЕХНО КОМЕРС ООД, единствено с цел предоставяне на искани от Вас услуги, подадени от Вас заявки/поръчки и осъществяване на връзка с Вас, като наши клиенти.

Ние Ви благодарим за доверието и Ви уверяваме, че спазваме изискванията при обработването на лични данни на физически лица и тяхната защита, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни.

Категории получатели на личните данни
Получателите или категориите получатели на личните данни, на които можем да предоставяме лични данни са НАП, куриерски фирми, банки и застрахователи по силата на сключен договор.

Срок на съхранение на личните данни
Ние съхраняваме Вашите лични данни за срок, не по-дълъг от необходимото за целите, за които ги обработваме.
След изтичането на този срок, изтриваме и унищожаваме всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
Вие имате възможност да прекратите регистрацията си. След изтриване на акаунта, с който сте се регистрирали, автоматично се изтриват всички Ваши данни от сайта.
ТЕХНО КОМЕРС ООД ще Ви уведоми, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договор или с оглед легитимните ни интереси.
ТЕХНО КОМЕРС ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на целите, за които ги обработваме.

Сигурност на данните
Ние сме въвели подходящи технически и организационни мерки, за да предотвратим инцидентна загуба или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на лични данни. Изградили сме и поддържаме Система за защита на личните данни. Оправомощени служители обработват лични данни, само въз основа на нашите инструкции и съгласно задължението си за конфиденциалност. В случай на нарушение на сигурността на личните данни ще изпълним незабавно процедурите, предвидени в Системата за защита на личните данни. Без ненужно забавяне и когато това е осъществимо — не по-късно от 72 часа след като сме разбрали за него, ще уведомим за нарушението на сигурността на личните данни надзорния орган и субектите на данни.

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Интаграм и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. Техно Комерс ООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с тях.
 
Права на субекта на лични данни
Ние ще Ви предоставим, при заявено искане, всякаква информация, която се отнася до обработването на данните в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, на ясен и прост език.

Вашите права при обработването и съхранението на личните Ви данни са:
• Право на информация и достъп
• Право на корекция на данните
• Право на изтриване на данните
• Право на ограничаване на обработката на данни
• Право на преносимост на данните
• Право на възражение
• Право на подаване на жалба до надзорния орган

В случай на нарушаване на правата Ви, съгласно законодателството за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до надзорния орган:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
Седалище и адрес на управление:
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция:
Телефон:02 915 3 518
имейл: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Промени в политиката за защита на личните данни
Техно Комерс ООД може да променя тази Политика по всяко време. Всички промени ще бъдат незабавно сведени до знанието на лицата, които засягат.